Loading...

Regulamin voucherów

wydawanych w związku z Covid-19 – OLYMP – zespół obiektów
Regulamin Voucherów kwotowych
wydanych zgodnie z art. 15zp ust. 1-4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Warunki ogólne

 1. Wydawcą Vouchera (zwanego dalej Wydawcą) jest Firma Budowlano-Instalacyjna „MAT-MAD” Sp. Jawna A. Matejak, R. Madera, z siedzibą w Kołobrzegu ul. Okopowa 10c/1, NIP 671-020-22-36, REGON 330057705 właściciel zespołu obiektów hotelowych Olymp w Kołobrzegu.
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy, który wcześniej wyraził na to pisemną zgodę (Nabywca – osoba otrzymująca Voucher na kwotę dokonanej płatności za niezrealizowaną usługę w czasie epidemii COVID-19). Osoba ta (Nabywca) będzie wyłącznie odpowiedzialna za wskazanie Użytkownika Vouchera (osoby fizycznie korzystającej z pobytu) i poinformowanie o tym obiektu przed wydaniem Vouchera.
 3. Jedna płatność jest równoznaczna z wydaniem jednego Vouchera kwotowego.
 4. Voucher będzie wysyłany osobie uprawnionej na wskazany przez nią adres e-mail bądź pocztą po pisemnym ustaleniu z Nabywcą.
 5. Każdy Voucher będzie zawierał następujące informacje:
  - imię i nazwisko użytkownika Vouchera,
  - numer Vouchera,
  - dane firmowe spółki,
  - data planowanego uprzednio pobytu wraz z numerem dokonanej rezerwacji,
  - termin ważności vouchera,
  - kwota vouchera,
  - warunki dokonania rezerwacji.
 6. Voucher może być wykorzystany wyłącznie do realizowania usługi noclegowej w obiektach OLYMP należących do Wydawcy.
 7. Nabywca Vouchera jest uprawniony do jego wykorzystania w ciągu roku od daty planowanego uprzednio pobytu na który dokonano przedpłaty.


Realizacja Vouchera kwotowego

 1. Nabywca Vouchera może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Vouchera jedynie na usługę noclegową dostępną w wybranym obiekcie OLYMP należącym do firmy FBI „MAT-MAD” Sp. Jawna A. Matejak, R. Madera.
 2. W celu realizacji Vouchera Nabywca/Użytkownik jest proszony o dokonanie rezerwacji nowego terminu pobytu pod numerem telefonu +48 94 35 11 821 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00) lub drogą mailową na adres marketing2@olymp2.pl. Podczas dokonywania rezerwacji należy podać imię i nazwisko Użytkownika Vouchera, osoby pierwotnie dokonującej rezerwacji wraz z numerem oraz numer Vouchera.
 3. Dokonana rezerwacja kalkulowana będzie według cen obowiązujących w terminie planowanego pobytu.
 4. Voucher musi zostać wykorzystany jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość Vouchera. Nadwyżkę można opłacić w miejscu, w którym realizowany jest Voucher gotówką lub kartą płatniczą.
 5. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Vouchera kwotowego Wydawca nie zwraca różnicy. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części. Niepojawienie się Nabywcy/Użytkownika w zarezerwowanym terminie pobytu będzie skutkowało utratą ważności Vouchera.
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży usługi noclegowej na podstawie Voucherów po upływie terminu ważności oraz takich, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W przypadku pojawienia się przy meldunku innej osoby niż Użytkownik Vouchera, zarezerwowana usługa podlega pełnej opłacie.
 7. Nabycie Vouchera jest jednoznaczne z akceptacją jego warunków oraz regulaminu, które udostępniane są do wiadomości klientów przy jego nabyciu