Loading...

Regulamin

Obiektu OLYMP IV SPA & WELLNESS w Kołobrzegu
Szanowny Gościu,
będziemy bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa oraz spokoju wypoczynku Twojego oraz wszystkich naszych Gości.

§1

 1. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby hotelowe. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do 11.00.
 2. W przypadku braku określenia czasu pobytu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na 1 dobę.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu, prosimy zgłaszać w recepcji najpóźniej do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu Gościa w miarę posiadanych możliwości zakwaterowania.
 4. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po upływie doby hotelowej jest traktowane jako przedłużenie pobytu. Program komputerowy recepcji naliczy z tego tytułu opłatę za pół doby wynajmu pokoju według cen pełnych do godziny 16.00. Po godzinie 16.00 naliczona zostanie opłata za całą dobę.
 5. Obiekt zastrzega sobie prawo do zażądania płatności „z góry”.


§2

 1. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu wszystkich wypoczywających. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która w rażący sposób narusza tę zasadę.


§3

 1. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie obiektu oraz w pokoju w godzinach od 8.00 do 22.00 po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji przez odwiedzanego oraz po okazaniu przez odwiedzającego dokumentu tożsamości.
 2. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa wynajmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki z cennika dostępnego w recepcji obiektu.
 3. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet w przypadku, gdy nie upłynął okres pobytu, za który uiścił należną opłatę.


§4

 1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.
 2. Parking przy obiekcie oraz garaż podziemny są niestrzeżone. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.


§5

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższy zakaz nie dotyczy ładowarek i zasilaczy RTV oraz komputerowych.

§6

 1. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Nieprzestrzeganie zakazu będzie skutkować nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 1000 zł.
 2. Nie przyjmujemy rezerwacji na pobyty Gości ze zwierzętami.


§7

 1. Zagubienie karty od pokoju przez Gościa skutkuje poniesieniem przez niego kosztów w wysokości 50 zł.
 2. Gość obiektu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość ponosi także pełną odpowiedzialność za szkody niematerialne spowodowane nie zastosowaniem się do niniejszego regulaminu.


§8

Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odsyłane na jego wniosek oraz koszt, na adres przez niego wskazany. Zorganizowanie przesyłki leży po stronie Gościa. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub podda utylizacji.

§9

 1. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu obiektu OLYMP IV spa & wellness, obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Taka osoba będzie zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia terenu obiektu.
 2. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo wyrządził szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.


 3. §10

  Personel pracujący w obiekcie dokłada wszelkich starań, aby usługi spełniały Państwa oczekiwania. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w recepcji.